Vertrouwelijkheidsverklaring

1. Inleiding

Deze privacyverklaring is bedoeld voor u als bijdrager.

De verklaring beschrijft het doel van de verwerking van alle doorgegeven persoonsgegevens, de wijze waarop deze worden verzameld, verwerkt en beschermd, het gebruik dat ervan wordt gemaakt en de rechten die u daarop heeft (recht van toegang, rectificatie, recht van wissing, enz.), en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Zelfstandigen en Energie (hierna FOD Economie) hecht belang aan de bescherming en de eerbiediging van uw privacy. Aangezien dit platform persoonsgegevens verzamelt en verwerkt is het onderworpen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

2. Veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens

De FOD Economie heeft de technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

3. Wie verwerkt uw gegevens: identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de FOD Economie.

De FOD Economie definieert de doeleinden en manier van verwerking van de gegevens. De FOD Economie vertrouwt de hosting van het platform toe aan SMALS vzw.

4. De doeleinden van de verwerking: waarom wij uw gegevens verwerken

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, via een formulier, om:

 • als getuigenis op dit webplatform en als inspiratie en ondersteuning voor de volgende communicatiecampagne over de digitalisering van de kmo's te dienen;

 • u via e-mail of telefoon opnieuw te contacteren om uw eventuele deelname aan een evenement georganiseerd door de FOD Economie in verband met uw kwalificaties aan te vragen;

 • om anonieme statistieken bij te houden. 

De FOD Economie verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van de opdrachten van algemeen belang die hem zijn toegewezen. (Koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie)

Uw persoonsgegevens worden door de FOD Economie nooit verwerkt voor commerciële of reclamedoeleinden of doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

De instemming van de bijdrager is vereist om:

 • het ingediende getuigenis en/of de idee op het webplatform te publiceren, samen met de naam en eventuele foto, zodat ze als inspiratie en ondersteuning kunnen dienen voor de communicatiecampagne over de digitalisering van kmo's, die door de FOD Economie zal worden gelanceerd;

 • hem in de toekomst opnieuw te contacteren via e-mail of telefonisch om zijn eventuele deelname aan te vragen aan een evenement georganiseerd door de FOD Economie in verband met zijn kwalificaties;

 • anonieme statistieken bij te houden.

5. Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Uw persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt om uw authenticatie mogelijk te maken, zijn als volgt:

 • uw e-mailadres; 

 • uw naam;

 • uw voornaam;

 • uw telefoonnummer;

 • uw ondernemingsnaam (maatschappelijke benaming);

 • uw ondernemingsnummer.

   

Persoonsgegevens kunnen ook opgenomen zijn in documenten die u bij uw aanvraag kunt voegen. De ingediende documenten kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

6. Overdracht van uw gegevens buiten de EU

Er is geen overdracht van uw persoonlijke gegevens naar andere landen (Europees en/of niet-Europees).

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Al uw verwerkte persoonsgegevens worden gedurende 5 jaar bewaard.

8. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeel

De bevoegde personen in de FOD Economie hebben toegang tot uw gegevens, slechts op een "need-to-know"-basis.

SMALS vzw heeft, in het kader van de door de FOD Economie verleende opdrachten, ook toegang tot uw gegevens, maar enkel en alleen overeenkomstig het „need-to-know”-beginsel.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen die toegankelijk zijn op deze site alsook hun compilatie en samenstelling (teksten, afbeeldingen, pictogrammen, gegevens, enz.) worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van hun auteurs.

Alle elementen die gedownload kunnen worden, zoals publicaties, affiches, checklists en andere media, mogen vrij afgedrukt, verspreid en gedeeld worden om bij te dragen tot de bewustmaking van kmo’s en zelfstandigen van cyberveiligheid, voor zover ze niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Aangezien deze site de internetgebruiker in staat stelt inhoud te delen, gaat de FOD Economie uit van het principe dat de foto’s, illustraties, videofilms, teksten of elke andere inhoud die aan hem doorgegeven werden via de site hier vrij gepubliceerd mogen worden of gebruikt mogen worden op de sociale netwerken en de website van de FOD Economie. De FOD Economie gaat uit van het principe dat er toestemming gevraagd werd aan de eventuele personen die op de foto’s en films staan door de persoon die hem deze inhoud verschaft heeft.

10. Gedragsregels voor de bijdrager

Als bijdrager aan de site bent u verantwoordelijk voor uw publicaties en uw gebruik van de site. Publicaties omvatten alle inhoud die door u of andere gebruikers op de site wordt ingediend, gepubliceerd of verspreid. Inhoudelijke elementen zijn onder meer gepubliceerde ideeën en getuigenissen, teksten, afbeeldingen, iconen, gegevens, enz.

Door bij te dragen aan dit platform gaat u ermee akkoord niet opzettelijk verrichtingen uit te voeren die kunnen leiden tot het misbruik van de identiteit van een ander.

Het is daarom strikt verboden:

 • inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden (met name teksten, foto's) of op de beeldrechten van personen (publicatie van een foto van een persoon zonder toestemming) waarvoor u niet over de nodige toestemming van de auteurs en/of rechthebbenden beschikt;

 • opzettelijk inhoud te publiceren die grof, vals, onjuist of misleidend is.

De FOD Economie behoudt zich het recht voor om geen getuigenis/idee te publiceren indien deze niet voldoet aan de hierboven vermelde regels.

De FOD Economie behoudt zich het recht voor om een getuigenis/idee te herformuleren en/of aan te passen als het slecht opgesteld is.

11.   Wat zijn uw rechten en hoe oefent u die uit?

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 heeft u het recht om de FOD Economie te vragen om:

 • inzage te krijgen in uw persoonsgegevens;

 • ze te corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn;

 • ze volledig of gedeeltelijk te wissen;

 • de verwerking van uw gegevens te beperken;

 • de verwerking te beëindigen;

 • u te verzetten tegen de verwerking.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

12. Hoe oefent u uw rechten uit?

Voor vragen, opmerkingen, problemen of klachten over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD Economie, vergezeld van een scan of een kopie van uw identiteitskaart met uw handtekening.

De functionaris voor gegevensbescherming is de contactpersoon voor alle aangelegenheden in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Via e-mail:
dpo@economie.fgov.be 

Per post:


Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Zelfstandigen en Energie
Data Protection Officer - Bureau van de voorzitter
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Telefonisch:


+32 (0)2 277 98 54

13. Klachten

Als u vindt dat de FOD Economie uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende regelgeving heeft verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Via e-mail: 
contact@apd-gba.be

Per post:


Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Telefonisch:


+32 (0)2 274 48 00

Per fax:


+32 (0)2 274 48 35

14.   Actualisering van het privacybeleid met betrekking tot het gebruik van het webplatform "tijdvoordigitaal.be"

Dit beleid kan eventueel worden geactualiseerd. Daarom wordt u gevraagd het af en toe te herlezen om op de hoogte te blijven. Het bijgewerkte beleid zal altijd in overeenstemming zijn met Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.