Wedstrijdreglement

1. Algemeen

 • Dit reglement bepaalt de regels voor de organisatie van de wedstrijd via de website "tijdvoordigitaal.be" (hierna "de website" genoemd).

2. Deelnamevoorwaarden

 • De deelnemer aan de verzameling van getuigenissen van ondernemers over digitalisering moet de verantwoordelijke zijn van een bedrijf dat in het eerste kwartaal van 2019 minder dan tien voltijdse equivalenten te werk stelde (volgens gegevens op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)) en actief is in een zogenaamde "traditionele" sector.
 • Onder "traditioneel" verstaat de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna "FOD Economie" genoemd) elke sector waarvan de primaire activiteit niet rechtstreeks en volledig gebaseerd is op het gebruik van digitale technologieën. Uitgesloten zijn onder meer de activiteiten van digitale begeleiding van de kmo's en zelfstandigen.

3. Gedragsregels voor de deelnemers

 • Als bijdrager aan de site bent u verantwoordelijk voor uw publicaties en uw gebruik van de site. De publicaties omvatten alle inhoud die door u of andere gebruikers op de website wordt geplaatst, gepubliceerd of verspreid. Inhoudelijke elementen zijn onder meer gepubliceerde ideeën en getuigenissen, teksten, beelden, iconen, gegevens, films, publicaties, enz.
 • Door bij te dragen aan dit platform gaat u ermee akkoord niet opzettelijk verrichtingen uit te voeren die kunnen leiden tot het misbruik van de identiteitsgegevens van een andere persoon.
 • Het is daarom strikt verboden:
  • inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden (met name teksten, foto's) of op de beeldrechten van personen (publicatie van een foto van een persoon zonder toestemming) waarvoor u niet over de nodige toestemming van de auteurs en/of rechthebbenden beschikt;
  • inhoud te publiceren die grof, vals, onjuist of misleidend is;
  • persoonsgegevens te publiceren zonder de toestemming van de betrokkene.
 • De FOD Economie behoudt zich het recht voor om geen getuigenis/idee te publiceren indien deze niet voldoet aan de hierboven vermelde regels.
 • De FOD Economie behoudt zich het recht voor om, indien nodig, een getuigenis/idee te herformuleren en/of aan te passen.

4. Werkingsregels van de wedstrijd

 • De fase van het verzamelen van de getuigenissen loopt van 15 april tot 24 mei 2019.
 • Van 15 april tot 3 juni 2019 wordt het publiek uitgenodigd om de getuigenissen die op de website zijn geplaatst te "liken".
 • Hoewel de site nog steeds de mogelijkheid biedt om getuigenissen in te dienen, worden deze die tussen 24 mei en 3 juni 2019 zijn ontvangen, niet meer verwerkt.
 • Iedereen kan slechts één keer dezelfde getuigenis "liken".
 • Na afloop van de wedstrijdperiode worden vijf winnaars geselecteerd.
 • Hiervan worden er drie winnaars gekozen op basis van de "likes" van het publiek mits goedkeuring door de jury en twee door de jury.
 • De getuigenis van elk van de winnaars wordt omgezet in een promotievideo dat gebruikt wordt om de digitalisering te bevorderen in het kader van de communicatiecampagne na de wedstrijd.
 • Deze video wordt het intellectuele eigendom van de FOD Economie.
 • Teneinde hun promotievideo te kunnen produceren, moeten de winnaars beschikbaar zijn in de maanden juni, juli en augustus 2019.
 • Bij afwezigheid van één of meerdere winnaars tijdens deze periode zal de FOD Economie zijn of hun vervanger(s) aanwijzen op basis van de rangschikking die door de jury wordt opgesteld in het kader van het selectieproces van de winnaars van de jury.

5. Interne regels betreffende de beraadslagingen van de jury

 • De door de FOD Economie aangewezen juryleden treden op persoonlijke titel op en verbinden zich ertoe in volkomen onpartijdigheid te oordelen.
 • De jury is als volgt samengesteld:
  • Twee medewerkers van de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie die gespecialiseerd zijn in kmo's.
  • Een medewerker van de Algemene Directie Economische Reglementering van de FOD Economie die gespecialiseerd is in informatie- en communicatietechnologieën (ICT).
  • Een externe communicatie-expert die door de Algemene Directie "K.M.O.-beleid" van de FOD Economie gekozen word.
 • De voorzitter wordt gekozen uit de twee medewerkers van de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie.
 • Alle juryleden hebben hetzelfde stemrecht.
 • De jury vergadert op 5 juni 2019 achter gesloten deuren.
 • Elke betwisting van de beslissingen die zijn genomen naar aanleiding van de beraadslagingen van de jury wordt binnen vijf kalenderdagen na de publicatie van de resultaten op de website ingediend in de vorm van een klacht via het volgende e-mailadres: timefordigital@economie.fgov.be.

5.1 Bepaling van de winnaars van het publiek

 • Op de dag van vergadering beraadslaagt de jury over de geldigheid van de status van winnaar van de drie eersten in de rangschikking die vastgesteld zijn op basis van de "likes" van hat publiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van de naleving van dit reglement.
 • In het geval dat ten minste een van de getuigenissen uit de eerste drie gerangschikte niet aan dit reglement voldoet, wordt het uitgesloten van de wedstrijd. Deze plaats wordt dan toegewezen aan het volgende getuigenis in nuttige volgorde in de rangschikking die wordt vastgesteld op basis van het aantal "likes" van het publiek.
 • Indien bij het bepalen van de winnaars van het publiek door een ex aequosituatie meer dan drie kandidaten als publieke winnaars worden geselecteerd, worden de kandidaten die op dezelfde plaats in de rangschikking staan aan de hand van het beoordelingsrooster geëvalueerd. De kandidaten worden gerangschikt op basis van de behaalde score. Op basis van deze rangschikking wordt het relevante aantal ex aequo-kandidaten als winnaars van het publiek geselecteerd, waarvan uiteindelijk slechts drie kandidaten als winnaars van het publiek worden gekozen.
 • Bij een exaequo in de rangschikking op basis van het beoordelingsrooster is een nieuwe stemming met gewone meerderheid vereist om de kandidaten te onderscheiden. Blijft het ex-aequo na de tweede stemronde, dan is de stem van de voorzitter beslissend.
 • Als een jurylid van mening is dat hij of zij bij de beoordeling van een kandidaat een belangenconflict kan hebben, moet hij of zij de voorzitter op de hoogte brengen en niet aan de stemming deelnemen.
 • Als de voorzitter van oordeel is dat hij zelf in een belangenconflict verkeert bij de beoordeling van een kandidaat, delegeert hij zijn taken aan een ander lid van de jury, wiens onpartijdigheid niet in het gedrang komt. De delegatie is beperkt tot de evaluatie die deze rechtvaardigt.
 • De jury beslist tijdens één enkele zitting.
 • Als blijkt dat de "likes" waarschijnlijk gemanipuleerd zijn (bijvoorbeeld een veel te grote kloof tussen twee deelnemers of het feit dat een kandidaat een aanzienlijk aantal "likes" behaalt tijdens daluren zoals 's nachts), beslist de jury of het verdachte dossier al dan niet kandidaat in de wedstrijd mag blijven.

5.2 Bepaling van de winnaars van het publiek

 •  Op dezelfde dag worden de twintig getuigenissen met de meeste "likes" aan de jury voorgesteld.
 • Uit deze twintig getuigenissen kiest de jury nog twee andere winnaars. Deze selectie wordt gemaakt op basis van een rangschikking aan de hand van het beoordelingsschema hierna en rekening houdend met de naleving van dit reglement.
 • In geval van ex-aequo bij de bepaling van de twee door de jury gekozen winnaars is een nieuwe stemming met gewone meerderheid vereist om de kandidaten te onderscheiden. Blijft het ex-aequo na de tweede stemronde, dan is de stem van de voorzitter beslissend.
 • Als een jurylid van mening is dat hij of zij bij de beoordeling van een kandidaat een belangenconflict kan hebben, moet hij of zij de voorzitter op de hoogte brengen en niet aan de stemming deelnemen.
 • Als de voorzitter van oordeel is dat hij zelf in een belangenconflict verkeert bij de beoordeling van een kandidaat, delegeert hij zijn taken aan een ander lid van de jury, wiens onpartijdigheid niet in het gedrang komt. De delegatie is beperkt tot de evaluatie die deze rechtvaardigt.
 • De jury neemt zijn beslissing in een enkele zitting.
 • Als blijkt dat de "likes" waarschijnlijk gemanipuleerd zijn (bijvoorbeeld een veel te grote kloof tussen twee deelnemers of het feit dat een kandidaat een aanzienlijk aantal "likes" behaalt tijdens daluren zoals 's nachts), beslist de jury of het verdachte dossier al dan niet kandidaat in de wedstrijd mag blijven.

5.3 Beoordeling van de dossiers en resultaten

 • Het beoordelingsrooster wordt in twee situaties gebruikt:
  • bij een ex-aequo in de bepaling van de drie winnaars van het publiek;
  • om de winnaars van de jury te kiezen.
 • De juryleden beoordelen de kandidaten op elk van de criteria in het beoordelingsrooster.
 • Bij de stemming deelt elk jurylid per kandidaat het aantal toegekende punten op 100 mondeling mee aan de juryvoorzitter.
 • Voor elke kandidaat wordt de som gemaakt van het aantal punten die door de juryleden toegekend zijn en het resultaat wordt uitdrukt in een cijfer op 100 in plaats van 400. Op basis hiervan wordt dan een definitieve rangschikking opgesteld.

5.3.1 Ex-aequo tussen winnaars van het publiek

 • Elke kandidaat die bij de bepaling van de drie winnaars van het publiek ex aequo gerangschikt is, wordt door elk van de juryleden beoordeeld op 100 punten, volgens het beoordelingsrooster hierna.
 • De kandidaten in een ex-aequo-situatie worden gerangschikt op basis van de behaalde score.
 • Op basis van deze rangschikking wordt het relevante aantal ex aequo-kandidaten als winnaars van het publiek geselecteerd, waarvan uiteindelijk slechts drie kandidaten als winnaars van het publiek worden gekozen.

5.3.2 Beoordeling van de winnaars van de jury

 • Elke kandidaat met de status van winnaar van de jury wordt door elk van de juryleden beoordeeld op 100 punten, volgens het beoordelingsrooster hierna.
 • De kandidaten worden gerangschikt op basis van de behaalde score.
 • Op basis van deze rangschikking worden twee kandidaten geselecteerd als winnaars van de jury.

6. Beoordelingsrooster

 • Originaliteit van de goede praktijk: /20
 • Vormt de goede praktijk een oplossing voor een bestaand probleem?: /20
 • Impact van de goede praktijk op de digitalisering van zko's in de traditionele sectoren: /30
 • Is het project gemakkelijk om te zetten binnen een zko?: /30
 • Totaal: /100